Naše zariadenie, nesúce názov patróna lekárov, medikov a farmaceutov, je súkromné, zriadené neziskovou organizáciou. Činnosť zariadenia prevádzkujeme v obci Klokočov, v krásnej prírode Zemplínskej Šíravy. Hlavným cieľom zariadenia je zabezpečovanie kvalitnej starostlivosti s humánnym a etickým prístupom k prijímateľom sociálnych služieb, vytvorenie atmosféry a pocitu domova pri súčasnom rešpektovaní a dodržiavaní práv a slobôd starších občanov. Poskytovanie našich sociálnych služieb využívajú seniori nielen z okolitých miest a obcí, ale aj zo vzdialenejších regiónov Slovenska.

Zariadenie pre seniorov je zriadené podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Zabezpečuje sociálne služby pre občanov v seniorskom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a ich rodinní príslušníci nemajú možnosť a vhodné podmienky sa o nich postarať v ich domácom prostredí. Zariadenie je plne vybavené pre seniorov s rôznymi zdravotnými ťažkosťami. Jedno, dvoj a trojposteľové izby disponujú modernými pomôckami a komfortným vybavením.

Našu prácu vykonávame zodpovedne a na profesionálnej úrovni, čo nám v spätnej väzbe dokazujú klienti a príbuzní klientov. Každý zamestnanec zaujíma pozitívny postoj k poslednej etape ľudského života. My veríme, že jeseň života je možné prežiť dôstojne a kvalitne a preto chceme v našom zariadení poskytovať iba kvalitné služby prostredníctvom kvalifikovaného zdravotného a sociálneho personálu. Na seniorov čaká odborná zdravotná starostlivosť, sociálna terapia a poradenstvo, bohatý kultúrny program a zapojenie sa do záujmových činností konaných v našom zariadení. Zariadenie poskytuje aj nadštandardné služby, ktoré sú čiastočne zahrnuté v úhrade za pobyt v zariadení.