DOKLADY POTREBNÉ PRI PRÍJME KLIENTA:

 • Občianky preukaz
 • Preukaz poistenca
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (originál, resp. kópia)
 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu (originál, resp. kópia)
 • V prípade zbavenia svojprávnosti - právoplatný rozsudok súdu o zbavení svojprávnosti a uznesenie o ustanovení za opatrovníka (overené kópie)
 • Príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa začne sociálna služba poskytovať - v prípade pravidelného príjmu (dôchodkové dávky). V prípade nepravidelného príjmu je nutné zdokladovať príjem za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať
 • Posledné rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne
 • V prípade, že spoločne posudzovaným osobám je poskytovaná iná forma sociálnej služby, za ktorú platí úhradu, je nutné priložiť potvrdenie o výške tejto úhrady
 • Potvrdenie z ÚPSVaR, že žiadateľ poberá, resp. nepoberá peňažný príspevok na kompenzáciu
 • Kompletná zdravotná dokumentácia od ošetrujúceho lekára
 • Preukaz fyzickej osoby s ŤZP (ak ste vlastníkom)
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom

Doklady pri príjme